Chứng nhận

Certi fi cation

Chứng nhận thể hiện liệu một doanh nghiệp có thể đáp ứng ngành

tiêu chuẩn và điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp có thể thực hiện

tương ứng cấp độ thương mại.UP RAPID có chứng nhận thành viên của CITIC

Văn phòng và chứng nhận hệ thống ISO 9001 2015 đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

ZXB
ISO 9001: 2005

Cli ents

của chúng tôi